BlogueGAAP

Grupo Alea de Análise Poética

  • Contacto

    Grupo Alea de Análise Poética / Caixa de correo 066 / Faculdade de Filoloxía / USC Campus Norte / 15782 Santiago de Compostela

    gaapsdc@gmail.com

  • Membros do Grupo

    Iria Sobrino - María Xesús Nogueira - Montserrat Pena - Isaac Lourido - Margarita García Candeira - Arturo Casas (coord.)
  • Meta

  • Advertisements

Archive for the ‘obxectivos’ Category

O GAAP no Diario Cultural

Posted by gaapdec o Marzo 26, 2010

O pasado luns 22 de marzo, no espazo dedicado polo Diario Cultural (Radio Galega) ao Día Mundial da Poesía, foi entrevistado o coordinador do GAAP, Arturo Casas.

Asuntos centrais da conversa mantida con Ana Romaní foron a explicación dos puntos de partida e do traballo desenvolvido polo GAAP, a reflexión sobre as condicións e o lugar ocupado pola poesía no campo cultural contemporáneo, e o avance, a entidade e os obxectivos ligados ao proxecto de poesiagalega.org.

A entrevista pódese escoitar no seguinte enlace, entre os minutos 10:45 e 22:20:

Diario Cultural (22/03/2010)

Advertisements

Posted in GAAP nos medios, obxectivos, poesiagalega.org | Leave a Comment »

poesiagalega.org

Posted by gaapdec o Decembro 4, 2009

A partir das coordenadas de actuación que foron marcadas desde a súa constitución, o GAAP fixou como un dos seus obxectivos principais a creación dun sitio web que funcione como repositorio dixital onde teñan cabida, de forma centralizada e referencial, materiais relativos á poesía galega contemporánea. Os materiais abranguerán textos literarios en diferente soporte e tamén unha serie de apartados que contribúan a delimitar o lugar socio-cultural, simbólico, literario e institucional da poesía. Entre outros, os referidos á crítica, á historia literaria e o canon, ao comparatismo literario e interartístico, á tradución, ao estudo da edición e a mediación no mercado do libro, á institucionalización de textos e autores ou ao experimentalismo e os novos procedementos poéticos.

Coa intención de consolidar a devandita iniciativa, en febreiro de 2009 o grupo alcanzou un acordo co Consello da Cultura Galega para promover conxuntamente a creación da plataforma, integrada nos servizos documentais e divulgativos desa institución, e en relación coa cal se declara un obxectivo común: configurar un sitio de acceso aberto que en breve prazo poida chegar a ser de referencia para a comunidade de investigadores e investigadoras, o mundo do ensino e o público en xeral. O portal estará aloxado no dominio http://poesiagalega.org e prevese que sexa activado na primavera de 2010.

A posta en marcha de poesiagalega.org viuse reforzada na presente semana coa noticia da resolución favorábel, por parte da Xunta de Galicia, para a solicitude do proxecto de investigación Poesiagalega.org: constitución e xestión dun repositorio dixital da poesía galega (séculos XIX-XXI) no campo cultural, que concorría na convocatoria correspondente aos programas sectoriais de investigación aplicada, Peme I+D e I+D Suma do Plan Galego de Investigación, concretamente na tecnoloxía sectorial denominada Sociedade e Cultura. O devandito proxecto, que se desenvolverá nos tres próximos anos, conta como investigador principal co coordinador do GAAP, Arturo Casas, e incorporará o traballo de cinco persoas que suman as súas forzas ás dos/as integrantes do grupo. Trátase de José Luís Forneiro (USC), Helena González (Universitat de Barcelona), Olivia Rodríguez (Universidade da Coruña), Dolores Vilavedra (USC) e Miro Villar (IES Fin do Camiño, Fisterra).

Do desenvolvemento simultáneo do proxecto e do proceso de construción do portal poesiagalega.org tentaremos dar conta a través deste blogue.

Posted in colaboracións, documentación, iniciativas, investigación, obxectivos, poesiagalega.org, proxectos específicos | Leave a Comment »

En activo

Posted by gaapdec o Maio 26, 2009

GAAP-PREF-2

O Grupo Alea de Análise Poética (GAAP) formalizou a súa constitución no mes de xaneiro de 2009 na Faculdade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela. As súas actividades como núcleo efectivo de colaboración nos estudos sobre materia poética proceden en todo caso de antes da data que se sinala. Poden situarse nos proxectos e desenvolvementos teórico-críticos do grupo de Teoría da literatura e Literatura comparada (GI-1371 no Catálogo de grupos de investigación da USC), moi favorecidos nos últimos anos pola incorporación de novos investigadores/as que traballan sobre poética e poesía contemporáneas.

O GAAP fíxase como obxectivo fundamental a dinamización da investigación sobre materia poética e sobre os propios procedementos de análise metodolóxica e de selección e concreción heurística cando se fala de poesía. Trátase dunha tarefa entendida non estritamente en sentido académico senón, de modo especial, na súa dimensión participativa no campo literario-cultural. De xeito que o GAAP aspira a intervir nese campo achegando un discurso teórico e crítico plurívoco e non cinguido a coordenadas apriorísticas, que irá acompañado dun esforzo por documentar da mellor maneira posíbel o curso da poesía contemporánea, cunha ollada moi atenta á que se podería denominar actual, á de hoxe, a que está viva e ten algunha clase de cometido e presenza na esfera pública.

O GAAP confórmao desde os seus inicios un grupo de dez investigadoras e investigadores que comparten o interese polo debate metodolóxico na esfera teórico-crítica e comparada pero que no marco das análises que se comprometen a activar como colectivo estará orientado con determinación e claridade á produción poética galega, sobre todo á propia dos séculos XX e XXI. O concepto de produción que se pretende vehicular non terá un sentido restritivo nin textualista, de modo que as atencións serán así mesmo plurais e responderán a un programa aberto que non oculta a súa ambición como tarefa crítica e intelectual, por tanto tamén cultural e conscientemente política. Tratarase, pois, de activar a análise sobre repertorios e prácticas, sobre medios e públicos, sobre axencialidade e identidades, sobre a institucionalización e o canon, sobre imaxes e formas, sobre disposición e performatividade. Iso e algo máis.

No GAAP participan seis membros da área de Teoría da literatura e Literatura comparada da USC, pero non se trata dun proxecto interno deste núcleo. De feito, participan tamén dúas investigadoras adscritas ao Departamento de Filoloxía Galega da mesma universidade e dúas vinculadas ao Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Un propósito nalgún sentido subsidiario que non se quere ocultar na constitución do grupo, e na propia configuración da rede de colaboradoras/es detallada, é o debate sobre a historicidade da poesía e incluso o centrado no discurso historiográfico asociado, en relación co cal o grupo aspira a fornecer mecanismos alternativos que contribúan a renovar a historia literaria nos planos funcional, metodolóxico e mesmo discursivo. Fálase por tanto dunha proxección non allea ás esferas formativa e didáctica. 

Inicialmente constitúen o grupo Arturo Casas (coordinador), Iris Cochón, Lorena Domínguez Mallo, Margarita García Candeira, María López Sández, Isaac Lourido, Chus Nogueira, Montse Pena, María do Cebreiro Rábade e Iria Sobrino. É posíbel que no futuro se incorporen outros investigadores que asuman os obxectivos indicados e acheguen iniciativas e puntos de vista dinamizadores do proxecto.

A serie de logotipos do GAAP, entre eles o que acompaña esta anotación, débese á X. Carlos Hidalgo.

Posted in formación do grupo, obxectivos | 1 Comment »